Kallelse till Kårstämma/Årsmöte söndagen den 10 oktober 2021 klockan 15:00

20 september, 2021 av Nicklas Johansson

Härmed kallas alla Lessebo scoutkårs medlemmar till Kårstämma/Årsmöte i scoutstugan söndagen den 10 oktober 2021 klockan 15:00.
OBS: Anmäl er via länken: https://forms.gle/hcuYLiQwtHHx6uY56 senast 3 oktober!

Motion till kårstämman
Rätt att väcka motion/förslag till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Fastställande av dagordning.
4. Justering av röstlängden.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
7.1. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
7.2. Föredragning av resultaträkning och balansräkning för 2020.
7.3. Föredragning av revisionsberättelsen för 2020.
8.1. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen.
8.2. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för 2020.
9. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman.
11.1. Fastställande av medlemsavgift för 2022.
11.2. Fastställande av verksamhetsplan för 2022.
11.3. Fastställande av budget för 2022.
12. Val av kårordförande och vice kårordförande för 2022.
13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen för 2022.
14. Val av revisor och revisorssuppleant för 2022.
15. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa.
16. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutning.

Välkomna!   /Kårstyrelsen